ایگوتاک
مرجع آموزش‌های روانشناختی
بیش از 70 دوره آموزشی
ضمانت بازگشت وجه
یادگیری با تمرین و آزمون
پشتیبانی ۲۴ساعته
جدیدترین دوره‌های آموزشی ایگوتاک
The latest egotak training courses
مشاهده بیشتر
مدت زمان آموزش
114 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
400000 تومان
آموزش
جــدید
39
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
114 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
400000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
102 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
400000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
102 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
250000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدت زمان آموزش
۴۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
31
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۴۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
81
دانشجو
مدرس آموزش
زهرا محمودی
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه صوت
نوع تدریس
پادکست
480000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۰۳۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
4320000
40%
2600000 تومان
آموزش
جــدید
19
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۰۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
120000 تومان
آموزش
جــدید
22
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۸ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
120000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۱۳۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
4800000
40%
2880000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۴۶۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
6480000
40%
3888000 تومان
آموزش
جــدید
28
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
12
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
120000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
120000 تومان
آموزش
جــدید
13
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۳۱۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس‌های آنلاین ضبط شده
360000 تومان
آموزش
جــدید
11
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس‌های آنلاین ضبط شده
240000 تومان
آموزش
جــدید
19
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
نوع تدریس
آنلاین
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
120000 تومان
آموزش
جــدید
14
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
820 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
1680000
41%
999000 تومان
آموزش
جــدید
16
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۱۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
360000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۳۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
600000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۳۷۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
720000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۹ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
7
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
7
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۹ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
8
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۳ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
240000 تومان
آموزش
جــدید
8
دانشجو
دوره‌های طرحواره درمانی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
4320000
40%
2600000 تومان
آموزش
جــدید
19
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
120000 تومان
آموزش
جــدید
22
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
120000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
240000 تومان
آموزش
جــدید
19
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
120000 تومان
آموزش
جــدید
14
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
1680000
41%
999000 تومان
آموزش
جــدید
16
دانشجو
360000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
600000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
720000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
دوره‌های تخصصی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
400000 تومان
آموزش
جــدید
39
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
400000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
400000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
250000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
6480000
40%
3888000 تومان
آموزش
جــدید
28
دانشجو
240000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
1680000
41%
999000 تومان
آموزش
جــدید
16
دانشجو
360000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
600000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
720000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
دوره‌های عمومی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
31
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
81
دانشجو
مدرس آموزش
زهرا محمودی
480000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
4320000
40%
2600000 تومان
آموزش
جــدید
19
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
120000 تومان
آموزش
جــدید
22
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
120000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
4800000
40%
2880000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو