ایگوتاک
مرجع آموزش‌های روانشناختی
بیش از 70 دوره آموزشی
ضمانت بازگشت وجه
یادگیری با تمرین و آزمون
پشتیبانی ۲۴ساعته
جدیدترین دوره‌های آموزشی ایگوتاک
The latest egotak training courses
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
زهرا محمودی
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه صوت
نوع تدریس
پادکست
320000
25%
240000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۰۳۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
2376000
20%
1900000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۰۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
66000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۱۳۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
2340000
19%
1900000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۴۶۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
3480000 تومان
آموزش
جــدید
17
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
96000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
96000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۳۱۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس‌های آنلاین ضبط شده
198000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس‌های آنلاین ضبط شده
132000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
نوع تدریس
آنلاین
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۲ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
66000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
820 دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
1122000
20%
900000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۱۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
330000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۲۳۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
330000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۳۷۵ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
462000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۹ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۹۷ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۲۰ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۹ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۳ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۶ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۱ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۶ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۱ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۱۱ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۰۸ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
مدت زمان آموزش
۱۰۸ دقیقه
نوع تدریس
کلاس های آنلاین (ضبط شده)
132000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
دوره‌های طرحواره درمانی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
2376000
20%
1900000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
66000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
132000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
66000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
1122000
20%
900000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
330000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
330000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
462000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
132000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
دوره‌های تخصصی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
3480000 تومان
آموزش
جــدید
17
دانشجو
132000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
1122000
20%
900000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو
330000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
330000 تومان
آموزش
جــدید
1
دانشجو
462000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
528000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
462000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
دوره‌های عمومی
egotak.ir
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
زهرا محمودی
320000
25%
240000 تومان
آموزش
جــدید
5
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
2376000
20%
1900000 تومان
آموزش
جــدید
9
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
66000 تومان
آموزش
جــدید
10
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
2340000
19%
1900000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
96000 تومان
آموزش
جــدید
3
دانشجو
96000 تومان
آموزش
جــدید
4
دانشجو
مدرس آموزش
سید مهدی طباطبایی فر
198000 تومان
آموزش
جــدید
6
دانشجو